Boliger og KU.BE ved Dirch Passers Allé

Læs mere om forslag til lokalplan 219 og kommuneplantillæg 7.
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Startdato
ons, 20/06/2018
Høringsfrist
ons, 05/09/2018

Kommunalbestyrelsen har vedtaget forslag til kommuneplantillæg 7 og forslag til lokalplan 219 for boliger og KU.BE på Dirch Passers Allé. Planforslagene skal herefter i offentlig høring. Det betyder, at du nu har mulighed for at komme med ændringsforslag, kommentarer, og indsigelser til planforslagene. Alle indsendte høringssvar vil indgå i den endelige behandling af planforslagene.

Baggrund og formål

Baggrunden for at udarbejde lokalplanforslaget er at grundejeren af det uudnyttede byggefelt til erhverv ønsker at ændre anvendelsen til boligformål med boliger egnet til senior­segmentet.

Lokalplanen fastholder området til detailhandel, offentlige institutioner, kulturelle aktivi­teter, forlystelser, idræts- og bevægelsesaktiviteter samt stifor­bindelser og byhave, men tilføjer nu også muligheden for at bygge boliger.

Der er sammen med lokalplanforslaget fremlagt et forslag til kommuneplantillæg, som ændrer muligheden for at bygge op til 7 etager. Etagehøjderne for et boligbyggeri er noget lavere end for et erhvervshus hvorfor der arbejdes med 7 etager frem for de 5 etager, der før var mulige for et erhvervshus.

Planforslagene

Du kan læse planforslagene mv. her:

Forslag til lokalplan 219

Forslag til kommuneplantillæg 7

Kommunalbestyrelsens behandling af lokalplan 219 (pkt. 143)

Du kan også læse forslagene på kommunens biblioteker og i Borgerservicecentret på rådhuset fra den 27. juni 2018

Mindretalsudtalelse

Et mindretal i Magistraten (Michael Vindfeldt) og et mindretal i By- og Miljøudvalget (Michael Vindfeldt) ønskede, at der stilles krav om 25 pct. almene boliger.

Et mindretal i Magistraten (Thyge Enevoldsen, Balder Mørk Andersen) og et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen og Balder Mørk Andersen) stemte imod, idet området bliver for tæt bebygget.

Offentlig høring

Høringsperioden løber frem til den 5. september 2018. Alle har ret til at deltage i høringen og alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling. I forbindelse med den politiske behandling vil alle høringssvar blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Høringssvar skal sendes til By, Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg.

Åbent hus

Torsdag den 16. august kl. 15-17 inviteres til åbent hus på Frederiksberg Rådhus i lokale 4.054 (ved vestindgangen på 4. sal). Det vil her være muligt at drøfte projektet og planforslagene med repræsentanter fra kommunen og for bygherre. På mødet kan du få mere viden om projektet og forberede høringssvar. Til Åbent Hus kan man ankomme i hele tidsperioden og der vil derfor ikke være en fælles præsentation af projektet. Man kan derimod henvende sig med spørgsmål til de enkelte medarbejdere eller konsulenter.

Miljøvurdering

Kommunen har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), og har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, idet en realisering af planerne vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Miljøscreeningen for lokalplan 219 kan ses her:

Miljøscreeningsskema for kommuneplantillæg 7

Miljøscreeningsskema for lokalplan 219


Flere oplysninger

Du kan få nærmere oplysning om planerne i By, Byggeri og Ejendomme – BBE på telefon 38214120.

Klagevejledning og retsvirkninger

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 25.7 2018

 

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Closed
Søndag: Closed
Telefonnummer
38214120