Forslag til strategi for ren luft

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Politik
Sagsnummer
09.10.04.G01-1-18
Startdato
fre, 11/12/2020
Høringsfrist
fre, 05/02/2021

Baggrund og formål

By- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. november 2020, at sende forslag til Strategi for ren luft 2030 i offentlig høring. Derudover blev det besluttet at tilskrive Regering/Folketing mhp. en ændring af de statslige rammer, for at muliggøre en øget indsats mod luftforurening.

En kortlægning af luftforureningen som Frederiksberg Kommune har fået lavet viser, at selv om luftforure-ningen i disse år er faldende, er der stadig betydelige udfordringer med hensyn til sikre borgerne en god luftkvalitet – især i forhold til partikelforurening og forurening med NOx’er. De samfundsmæssige omkost-ninger knyttet til ekstra sygedage og for tidlig død fra al luftforurening anslås alene for Frederiksberg Kommune at koste samfundet ca. 1,5 mia. kr. om året. Strategien opsætter en vision om, at kommunen skal være foregangskommune på området – og luften skal være så ren, at borgernes sundhed ikke bela-stes. Der opstilles mål for de sundhedsskadelige partikler, som senest i 2030 skal overholde de af WHO opstillede rent sundhedsbaserede retningslinjer.

Strategien opsætter 5 TEMAER, og foreslår en række indsatser til bekæmpelse af luftforureningen:

- Grøn mobilitet med blandt forslag om miljøzone for dieselpersonbiler samt fremme af den grønne mobilitet med øget brug af elbiler samt elbusser, sidstnævnte allerede fra 2025

- Styr på brændeovnene med forslag om en national handlingsplan til reduktion af partikelforurening for brændeovne. Målet er er reduktion på 80 % allerede i 2025. Midlerne er blandt andet brug af partikelfilter.

- Rensning af luften i byrummene med brug af blandt andet photokatalyserende fortovs- og vejbe-lægninger til NOx-fjernelse samt fremme af grønne vægge til luftforureningsreduktion. mv.

- Samarbejde og monitering med indsatser for bedre overvågning af luftforurening samt øget samar-bejde mellem kommuner og stat om luftforureningsreducerende indsatser

- Eksponering og hvad kan jeg selv gøre med indsatser rettet mod den enkelte borger for mere mil-jø- og luftvenlig trafikadfærd, øget information og viden om luftforurening og derigennem mindre eksponering (udsættelse) for borgerne/brugerne ved f.eks. dyrkelse af motion og ophold på institu-tionsområder nær de trafikerede veje.

 

Videre politisk proces

Alle høringssvar vil indgå i den videre politiske behandling. Følg den politiske proces på Frederiksberg.dk