Falkoner Allé 128

Læs mere om forslag til lokalplan 212 og kommuneplantillæg 3.
Der er ingen høringssvar
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Startdato
ons, 15/11/2017
Høringsfrist
ons, 10/01/2018

Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplantillæg 3 og lokalplan 212. Planerne blev vedtaget med mindre ændringer og justeringer.

Baggrund og formål

Lokalplanen

Som led i den politiske vision om at skabe plads til alle og sikre variation i boligmassen på Frederiksberg, inviterede Frederiksberg Kommune i 2016 almene boligselskaber på Frederiksberg til at deltage i en bygherrekonkurrence, om køb af grund(e) til opførelse af almene boliger. De almene boliger skal samtidig medvirke til at løse den kommunale boligforpligtigelse for permanente boliger til flygtninge. Matrikel 58c, Falkoner Allé 128 udgør den ene af disse grunde.
Projektet indeholder 14 familieboliger, hvoraf ca. halvdelen opføres som særlige boformer, aktuelt i form at varige boliger til flygtninge. Byggeriet tænkes opført i 5 etager mod Ågade, hvor det forlænger og afslutter den eksisterende bygningsrække (5 etager), og kobler sig på nabobygningens gavl. Byggeriet danner samtidig en vinkel på 90 grader bagud mod syd, hvor bygningskroppen nedskaleres til 2 etager mod Børnehuset Falkonergården.
Lokalplanens formål er, at muliggøre opførelse af ny etagebebyggelse til boligformål i form at almene familieboliger. Lokalplanen åbner mulighed for en bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 160 i maksimalt 5 etager inden for lokalplanområdet.
Der er mulighed for at opføre 1300 m2 etagemeter nybyggeri.

Kommuneplantillæg

Der er sammen med lokalplanen vedtaget et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 6.B.18, som ændre anvendelsen fra ”Boligområde: åben-lav/tæt-lav” til ”Boligområde: etageboliger”, og ændre bebyggelsesprocenten fra 40/60 til 160 samt ændre det maksimale etageantal fra 2 til 5 etager.

Mindre ændringer og justeringer

I forbindelse med den endelige vedtagelse er lokalplanen på enkelte punkter ændret i forhold til det forslag, der var fremlagt i offentlig høring:
• Lokalplanens bestemmelser og bilag med landskabsplan er justeret, så der bedre tages højde for muligheden for en senere gårdsammenlægning med naboejendomme.
• Der er tilføjet en bemærkning ved bestemmelsen, der tillader fældning af træ om, at det forudsætter nærmere undersøgelser for, om træet kan udgøre yngle- og rasteområde for flagermus, og at hvis dette er tilfældet, må træet kun fældes i månederne september/oktober, hvor de ikke yngler eller sover vintersøvn.
• Det er præciseret i redegørelsen som bemærkning til bestemmelserne, at boligerne jf. bygningsreglementet og miljølovgivningen skal ventileres, og at ventilationssystemer skal projekteres, udføres, drives og vedligeholdes, så der i benyttelsestiden opnås tilfredsstillende luftkvalitet og fugtforhold.
• Det er tilføjet til redegørelsen, at der er sandsynlighed for, at der er arkæologiske interesser i området.

Planerne

Du kan læse planerne mv. her:

Lokalplan 212

Kommuneplantillæg 3

Kommunalbestyrelsens behandling af lokalplan 212

Du kan også læse planerne på kommunens biblioteker og i Borgerservicecentret på rådhuset fra den 8. marts 2018.

Flere oplysninger

Du kan få nærmere oplysning om planerne i By, Byggeri og Ejendomme - Byudvikling, telefon 3821 4070.

Klagevejledning og retsvirkninger

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 11. april 2018.

Se klagevejledning og retsvirkninger nedenfor.

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214120