Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2022-2033

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Strategi
Sagsnummer
09.08.00-G00-11-18
Startdato
ons, 15/06/2022
Høringsfrist
ons, 07/09/2022

Baggrund og formål

Miljø, Bynatur og Mobilitetsudvalget har den 13. juni 2022 besluttet at sende udkast til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2022-2033 i offentlig høring.

Miljøstyrelsen udfører den statslige grundvandskortlægning, hvor de udpeger og kortlægger områder, hvor det er nødvendigt med en ekstra indsats for at beskytte grundvandet. Grundvandskortlægningen på Frederiksberg fandt sted i perioden 2018 til 2020. På baggrund af kortlægningen skal Frederiksberg Kommune udarbejde et udkast til en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for det kortlagte område (Vandforsyningslovens § 13). Hele Frederiksberg Kommune er kortlagt som indsatsområde. Indsatsplanen fastlægger retningslinjer og mål for kommunens forvaltning af grundvandsressourcen. Indsatsplanen anvendes som redskab til planlægning samt prioritering af de afsatte midler i kommunen.

Uddybende information

Der indvindes årligt 2,5 mio. m3 grundvand på Frederiksberg, hvilket svarer til 45 pct. af det drikkevand, der forsyner Frederiksberg. Resten af vandet leveres af HOFOR fra regionale kildepladser. Grundvandet, der indvindes, er påvirket af forurening, der hovedsageligt stammer fra tidligere tiders aktiviteter.

Frederiksberg Kommune ønsker at bevare den nuværende forsyningsstruktur og sikre, at der fortsat kan ske indvinding af drikkevand i kommunen og på langt sigt levere drikkevand uden brug af avanceret vandbehandling. Derfor har der været og er forsat stort fokus på at udføre indsatser, der kan nedbringe forureningen i grundvandet.

Videre politisk proces

Høringen af indsatsplanen afsluttes den 7. september 2022 og den endelige indsatsplan forventes godkendt i efteråret 2022.