Bernhard Bangs Allé 17

Læs mere om forslag til lokalplan 211.
Der er ingen høringssvar
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Startdato
ons, 20/12/2017
Høringsfrist
ons, 14/02/2018

By- og Miljøudvalget har efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen vedtaget lokalplan 211. Planen blev vedtaget d. 16 april, med mindre præciseringer, ændringer og justeringer.

Baggrund og formål

Baggrunden for at udarbejde lokalplansforslaget er at Frederiksberg Kommune har modtaget en ansøgning om at opføre nye senioregnede boliger på Bernhard Bangs Allé 17.Ejendommen har ikke hidtil været omfattet af lokalplan. Der skal derfor udarbejdes en lokalplan for at muliggøre dette projekt.
Området har hidtil været anvendt til erhverv i form af fitnesscenter, lagerfunktion og kontor.

Lokalplanen har til formål at muliggøre nedrivning af ejendommens eksisterende bygninger og at muliggøre opførelse af en ny boligbebyggelse til boligformål indrettet særlig god tilgængelighed, der vil egne sig til seniorer.

Lokalplanen sikrer etableringen af hensigtsmæssig parkering og trafikbetjening, og sikrer, at der skabes attraktive opholdsarealer for beboerne. Lokalplanen sikre derudover, at der kan skabes et område med høj bygningsmæssig kvalitet i et arkitektonisk formsprog, der kan indgå i samspil med omgivelserne. Dette vil bidrage med bykvalitet og mere byliv i området.

Mindre præciseringer, ændringer og justeringer

I forbindelse med den endelige vedtagelse er lokalplanen på enkelte punkter ændret i forhold til forslaget, der var fremlagt i offentlig høring. På baggrund af indkomne høringssvar er der foretaget følgende ændringer og justeringer af lokalplanen:


• Der skal etableres en vendeplads ved indkørslen til Bernhard Bangs Allé 1-17, hvor kortidsparkering kan tillades. Vendepladsen må ikke streges op, og skal fremstå som en integreret del af forpladsen.

• Der skal etableres adgang til gårdanlægget, således at adgang for redningskøretøjer og flyttebiler kan sikres.

• Der skal etableres 46 parkeringspladser i forhold til den nye bebyggelse i lokalplansområdet, samt yderligere 5 parkeringspladser, som stilles til rådighed for beboere i Bernhard Bangs Allé 1-15. Således vil der stilles et samlet krav om 51 p-pladser, som skal etableres i parkeringskælder,

• Krav om indfarvning af fuger udgår. Fuger skal dog fremstå i en ensartet tone, uden tydelige gennemgående lodrette eller vandrette fuger,

• Formuleringen omkring brug af zink til facader og tagrender, nedløbsrør, inddækning mv. erstattes, således at disse elementer skal udføres i mat metal, der patinerer over tid,

• Lokalplanen stiller krav om, at der ikke må terrænreguleres i 5 m fra fod af banevæg samt at dele af beplantningen langs banevæggen til metroen skal udformes som buske i stedet for træer, således at problematikken forbundet med træer, som kan hindre udsyn til skiltning og udsyn fra metroen samt mulig nedfald af grene på metro, undgås.

Planerne

Du kan læse planen mv. her:

Lokalplan 211

By og Miljøudvalgets behandling af lokalplan 211
 

Du kan også læse planen på kommunens biblioteker og i Borgerservicecentret på rådhuset fra den 1. maj 2018.

Flere oplysninger

Du kan få nærmere oplysning om planerne i By, Byggeri og Ejendomme - Byudvikling, telefon 3821 4070.

Klagevejledning og retsvirkninger

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 30. maj 2018.

Se klagevejledning og retsvirkninger nedenfor.

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214120